نام اثر:

و خورشید برای همیشه رفت

سبزوار

کلمات کلیدی
تم رنگی