نام اثر:

هنرمند:

فرید ثانی

جزیره هرمز

سواحل سرخ رنگ جزیره هرمز قبل از طلوع آفتاب
تم رنگی