... نام اثر:

جزیره هرمز

سواحل سرخ رنگ جزیره هرمز قبل از طلوع آفتاب
تم رنگی