نام اثر:

مرگ زمان

هنرمند:

علی رمضانی

کلمات کلیدی
ساعت
زمان
قرمز
تم رنگی