نام اثر:

ضیافت فرشتگان

هنرمند:

حسن الماسی

مازندران، چالوس

مرغ های دریای در حال پرواز در کنار ساحل