نام اثر:

دو قدم مانده به گل

گرجستان، قفقاز، ارتفاعات قازبگی

کلمات کلیدی
تم رنگی