نام اثر:

بشکافته سنگ

دیلمان- گیلان

یکی از جاذبه های طبیعی استان گیلان