نام اثر:

اوان

هنرمند:

فرید ثانی

الموت قزوین

دریاچه اوان در منطقه الموت