جزیره قشم

شنای در ساحل جزیره قشم ..چهار شنبه آخر هرماه برای درمان به دریا میروند.زیرا اعتقاد دارند گردش ماه و
کلمات کلیدی
تم رنگی