جزیره قشم

شنای در ساحل جزیره قشم ..چهار شنبه آخر هرماه برای درمان به دریا میروند.زیرا اعتقاد دارند گردش ماه وجاذبه زمین در این رو خاصیت درمانی دارد.
باور های محلی هرمزگان
کلمات کلیدی
تم رنگی