گردنه حیران

بادام خالا ( خاله بادام ) (نامی است که من برایش انتخاب کرده ام )
نام زنی مسن و تنهاست که در گردنه ه