گردنه حیران

بادام خالا ( خاله بادام ) (نامی است که من برایش انتخاب کرده ام )
نام زنی مسن و تنهاست که در گردنه های حیران زندگی می کند.
همسرش به دلیل ناتوانی او در بچه دار شدن ، زنی دیگر اختیار کرده و از همان زمان او به تنهایی در کلبه ی متروک در دل جنگل زندگی می کند.