گلستان - روستای بالاجاده

حمامی با قدمت 100 سال در روستای بالاجاده واقع در استان گلستان .
این حمام قدیمی همچنان در حال فعالی