نام اثر:

Happiness

هنرمند:

فرید ثانی

رواندا ، Rwanda

رواندا ، روستایی در حاشیه شهر کیگالی - عکس برنده مدال افتخار جشنواره آساهی ژاپن