... نام اثر:

آفتاب گردان

ارومیه

مزارع آفتاب گردان شهرآب ارومیه
تم رنگی