... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

شهداد ، کویر لوت ، استان کرمان

کلوتهای دشت لوت واقع در شرق شهر شهداد ، استان کرمان