نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

شهداد ، کویر لوت ، استان کرمان

کلوتهای دشت لوت واقع در شرق شهر شهداد ، استان کرمان