نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

آرش کریمی

دامنه های کوه شاه دژ در منطقه کیاسر در مسیر سمنان به ساری