نام اثر:

شب آفتابی

هنرمند:

حسن الماسی

تهران

نمایش شب آفتابی و بازسازی نبرد ظهر عاشورا
تم رنگی