نام اثر:

حذف شود

هنرمند:

فرید ثانی

گیلان

حذف شود