... نام اثر:

چهار درخت

بیرجند

بنای تاریخی چهاردرخت -بیرجند