خراسان جنوبی اط

گربه شني wild sand cat کو یر همت آباد خراسان [ این حیوان زیبا در مناطق بسیار دور از دسترس انسانی در مناطق کویری ایران زیست می کند این عکس در ساعتهای اخر نور عکاسی شده است
کلمات کلیدی
تم رنگی