... هنرمند:

بابک قاسمی

... نام اثر:

نگاه

تهران

کودکان کار .
نیلوفر در تهران فال می فروشد. پدر و مادرش او را مجبور به کار کردن به دلیل فقر کردند