نام اثر:

دختران انتظار

هنرمند:

محسن رشیدی

روستاهای مرزی استان کرمانشاه

تم رنگی