... هنرمند:

کیارش کرمی

... نام اثر:

ایستگاه آخر

مشهد

یک قطار از رده خارج شده برای همیشه در استگاه آخر مانده است.
(عکس در یک شات ثبت شده و مستند می باشد)