نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

اردبیل - فندقلو