نام اثر:

مرز بین پاییز و زمستان

ارتفاعات مازندران