نام اثر:

غروب زیر ابرها

سمیرم

کوه های اطراف سمیرم در یک غروب زمستانی
تم رنگی