نام اثر:

سکوت

هنرمند:

فرید ثانی

جزیره قشم

دسته ای از پرندگان مهاجر با اسم خرچنگ خوار در سواحل جنگلهای حرا ، جزیره قشم