نام اثر:

چهار فصل ( بهار )

قله اولبسبلانگا ، ییلاقات ماسال

کلمات کلیدی
تم رنگی