جزیره ناز

پرواز دسته جمعی مرغهای دریایی بر روی جزیره ناز، خلیج فارس، ایران