نام اثر:

I'm still worried

چل گرد - زرد کوه - شهرکرد - زمستان 1391