نام اثر:

سرفراز

ارتفاعات بلده مازندران

نمای شمال غربی قله زیبای دماوند
کلمات کلیدی
تم رنگی