نام اثر:

desert and the human torso

کویر مرنجاب /اصفهان /کاشان / آران و بیدگل