... هنرمند:

حمید گردان

... نام اثر:

بدون عنوان

پاسارگاد- شیراز - استان فارس