نام اثر:

پس از باران

هنرمند:

اصغر صامتي

اصفهان

پل خواجو پس از جاری شدن فصلی آب در آن و پس از یک روز بارانی
تم رنگی