... هنرمند:

فاتح شافعی

... نام اثر:

یک اتفاق ساده

تهران

استعاره های عجیب زندگی روزمره که از کنار هم قرار گرفتن های عناصر بصری به وجود می آیند.