بابل - مازندران-ایران

آبشارهای زیبای تیرکن معروف به هفت آبشار یکی از زیباترین مناطق مازندران می باشد