نام اثر:

رویا

هنرمند:

مبینا گیل

قشم

مرغ دریایی