تئاتر شهر

نمایش دریادلان که در شهریور ۱۳۹۴ در فضای باز تئاتر شهر تهران به اجرا در امد. این نمایش تقدیر و گرامی