تئاتر شهر

نمایش دریادلان که در شهریور ۱۳۹۴ در فضای باز تئاتر شهر تهران به اجرا در امد. این نمایش تقدیر و گرامیداشتی بود برای شهدای غواص گمنام ۸ سال جنگ تحمیلی ایران و عراق.