نام اثر:

Manhattan

هنرمند:

فرید ثانی

Manhattan , NewYork City