... هنرمند:

حسین خادمی

... نام اثر:

قو های مهاجر

سرخرود

قو فریادکش در بین گونه های قو از لحاظ اندازه و جثه بزرگتر و صدایی شبیه به شیپور بلند و به یادماندنی داشته که معمولا در دسته های بزرگبه شکل 7 پرواز می کنند و...
کلمات کلیدی
تم رنگی