... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

Baobab Street

مادا;گاسکار

Baobab Street نام جاده ای بین شهری در غرب ماداگاسکار و از میان درختان معروف و تنومند بااوباب
( ای