... نام اثر:

The old man

آرامگاه شیخ احمد جامی، تربت جام