نام اثر:

باداب سورت

ساری

رنگ سبز پدیده هواتاب است