نام اثر:

بدون عنوان

روستای دوگیجان، آذربایجانشرقی