منطقه حفاظت شده حله بوشهر

باقرقره شکم سفید یکی از زیباترین پرندگان ایرن است انها صبحها برای خوردن اب به چشمه ها مراجعه می کنند این عکس بر روی یکی از همین چشمه ها عکاسی شده است
کلمات کلیدی
تم رنگی