نام اثر:

بدون عنوان

پاسارگاد

پاسارگاد - مقبره کوروش بزرگ در برف