... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

ونیز ، ایتالیا

نمایی از جزیره کوچک مورانو ، در منطقه ونیز ، ایتالیا